Kế toán

PRIVATE
No ratings yet.

Mục tiêu môn học:

– Nắm vững kiến thức căn bản về kế toán;

– Vận dụng hiệu quả thông tin kế toán trong việc nắm bắt tình hình doanh nghiệp hiện tại;

– Đọc, hiểu và phân tích được các báo cáo tài chính;

– Xây dựng, cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

– Biết cách sử dụng các loại báo cáo tài chính nội bộ;

– Sử dụng các thông tin kế toán để đưa ra quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời.

 

Câu hỏi của học viên:

  1. Làm sao để vận hành kinh doanh có hiệu quả?
No ratings yet.

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN CHUNG
Kế hoạch hành động cho khóa học 00:00:00
Hướng dẫn học 00:00:00
Chuẩn mực kế toán Việt Nam 00:00:00
Các thông tư hướng dẫn từ bộ tài chính 00:00:00
Câu hỏi của học viên 00:00:00
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Tổng quan về kế toán quản trị 00:00:00
Tổng quan về Kế toán quản trị – Slide 00:00:00
QUIZ 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 00:08:00
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (1/3) 00:00:00
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (2/3) 00:00:00
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (3/3) 00:00:00
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm – Slide 00:00:00
QUIZ 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 00:10:00
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 1 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 2 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 3 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 4 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 5 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Phần 6 00:00:00
Hệ thống báo cáo tài chính – Slide bài giảng 00:00:00
QUIZ 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 00:10:00
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Phần 1 00:00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Phần 2 00:00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Slide bài giảng 00:00:00
QUIZ 4: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 00:10:00
BÀI LUYỆN TẬP 1
Bài luyện tập 1 (Tham khảo) 00:00:00
Bài luyện tập 1 14, 00:00
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN CP SẢN XUẤT
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 1 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 2 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 3 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 4 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 5 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 6 00:00:00
QUIZ 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KTCPSX 00:10:00
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN (PHÂN TÍCH CVP)
Phân tích CVP – Phần 1 00:00:00
Phân tích CVP – Phần 2 00:00:00
Phân tích CVP – Phần 3 00:00:00
Phân tích CVP – Slide bài giảng 00:00:00
QUIZ 6: PHÂN TÍCH CVP 00:10:00
CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN
KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn – Phần 1 00:00:00
KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn – Phần 2 00:00:00
KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn – Phần 3 00:00:00
KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn – Slide bài giảng 00:00:00
QUIZ 7: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN 00:10:00
BÀI LUYỆN TẬP 2
Bài luyện tập 2 (Tham khảo) 2 tuần
Bài luyện tập 2 60, 00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Câu chuyện: Đừng bao giờ coi thường kế toán 00:00:00
Kế toán là “sếp” hay “con sen” 00:00:00
Kế toán vs Chủ doanh nghiệp 00:00:00
Làm sếp có cần biết tài chính kế toán không? 00:00:00
Phân tích CVP 00:00:00
Ứng dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam 00:00:00
Vai trò của thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp 00:00:00
BÀI TẬP CÁ NHÂN (TÍNH ĐIỂM)
Bài tập cá nhân (tính điểm) 7 ngày
Bài tập môn Kế toán – Orion 7, 00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Bài kiểm tra cuối khóa 00:30:00
Đánh giá khóa học Kế toán quản trị 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

No ratings yet.


No ratings yet.

© 2012 Thinking School.
X